Základné princípy

Jednoduché pravidlá ako základ spolupráce.

Info Fit.sk

Princípy v 5 bodoch:

 1. Klient si objedná službu s určenými podmienkami a vloží 100% zálohu (kredit) na účet sprostredkovateľa
 2. Partner pracuje na úlohe v dohodnutom termíne, ktorý začína plynúť dňom dodania všetkých podkladov
 3. Pokiaľ partner splní podmienky na 100%, získava 80% zálohy (sprostredkovateľovi ostáva zvyšných 20%)
 4. Pokiaľ partner splní podmienky len na 80% až 99%, klient získava zľavu zo zálohy (od 1% do 20%)
 5. Pokiaľ partner nesplní úlohu na min. 80% v dohodnutom termíne, celá záloha sa vráti klientovi

Princípy podrobnejšie:

 • Klient si nájde službu zo zoznamu ponúk (alebo sa informuje ohľadom možnosti realizácie úplne novej služby)
 • Klient si pozrie podmienky (termíny dodania v pracovných dňoch a cenu za službu) a zváži, či mu to vyhovuje
 • Klient osloví (mailom, telefonicky) sprostredkovateľa (Fit.sk) s požiadavkou na podrobné upresnenie podmienok
 • Po súhlase s podmienkami, klient vloží na účet sprostredkovateľa odsúhlasený kredit (bude dodaná PDF faktúra)
 • Klient si určí 1 internú osobu  zodpovednú za komunikáciu s dodávateľom (partnerom) i sprostredkovateľom
 • Externý partner začína pracovať na projekte – so zástupcom klienta komunikuje partner alebo sprostredkovateľ
 • Po získaní všetkých potrebných materiálov začína plynúť termín dodania v dohodnutých pracovných dňoch
 • Termín dodania sa počas prác posúva o toľko dní, koľko sa čakalo na reakciu klienta a nedalo sa pokračovať
 • Ak partner dodá klientovi dohodnutú prácu načas, získava 80% zálohy (zvyšných 20% ostáva sprostredkovateľovi)
 • Ak partner klientovi nedodá dohodnutú prácu (respektíve na menej ako 80%), klientovi sa vráti celá záloha späť
 • Ak partner dodá väčšinu práce (aspoň 80%) do dohodnutého termínu, klient si vyberie jednu z týchto 2 možností:
  • klient sa rozhodne projekt zastaviť a má okamžitú zľavu vo výške X%, ktoré chýbajú do dokončenia (max. 20%) – v tomto prípade sprostredkovateľovi ostáva 20%, klientovi sa vráti X% a partner získava zvyšok (80% -X%)
  • klient sa rozhodne projekt dokončiť aj s časovým sklzom – partner naďalej pracuje na dokončení a za každý pracovný deň omeškania sa mu strháva 0,5% z celkovej hodnoty. Predĺženie projektu môže trvať max. 120 pracovných dní (t.j. približne pol roka) – následne sprostredkovateľovi ostáva 20%; klientovi sa vráti 60% zo zálohy a partner získa zvyšných 20%. Minimálne predĺženie projektu sú 4 pracovné dni – následne sprostredkovateľovi ostáva 20%; klientovi sa vrátia 2% (t.j. 4 x 0,5%) zo zálohy a partner získa zvyšných 78%.
 • Partner po oficiálnom ukončení prác (potvrdenom klientom i sprostredkovateľom) vystaví sprostredkovateľovi PDF faktúru, ktorá bude preplatená do 5 pracovných dní od jej obdržania
 • Pokiaľ medzi klientom a partnerom vznikne rozkol ohľadom určenia percentuálneho stavu projektu alebo termínu dodania, právo rozhodnúť má sprostredkovateľ, a to na základe posúdenia aktuálneho stavu projektu a archívnej komunikácie dodanej oboma stranami
 • Klient má štandardný nárok na opravu vád a skrytých chýb počas 2 rokov od odovzdania práce. Projekt má vady, ak jej vykonanie  nezodpovedá dohodnutému výsledku. Partner zodpovedáte len za vady, ktoré malo dielo v čase jeho odovzdania.
 • Reklamácia vád klient oznamuje priamo sprostredkovateľovi, ktorý posúdi ich oprávnenosť. Sprostredkovateľ (v prípade oprávnených nárokov klienta) zabezpečí odstránenie vád, a to prostredníctvom originálneho alebo náhradného partnera.