Blog

Predchádzanie problémom pri realizácii

Blog Fit.sk

Až 2/3 IT projektov v praxi zlyháva. Ponúkame 9 tipov, ako sa nenechať napáliť v štádiu realizácie IT projektu/služby z pohľadu klienta (odberateľa služieb). Odporúčania sú určené primárne pre menšie IT projekty:

  1. Majte čo najpresnejšie definované zadanie, a to v písomnej forme. Vaše očakávania musia byť pre dodávateľa presné a jasné.
  2. Definujte si vašu finančnú investíciu a časový harmonogram realizácie. Záujemca o dodanie projektu posúdi ich reálnosť.
  3. Pokiaľ je to možné, dajte si na začiatok spracovať, alebo predviesť vzorku výsledku (na posúdenie toho, či spĺňa očakávanie).
  4. Vymenujte si 1 hlavnú komunikačnú osobu za vašu organizáciu. Aj keď sa na projekte môže podieľať tím ľudí, dodávateľ musí mať u vás koordinátora, na ktorého sa môže vždy obrátiť.
  5. Rozdeľte projekt na samostatné etapy, ktorých splnenie sa dá kontrolovať. Projekt sa lepšie vyvíja metódou postupných krokov (ak splním A, môžem riešiť B atď.) ako všetko naraz.
  6. Pravidelné dodávajte požadované informácie odberateľom, priebežne testujte výsledok a potvrdzujte splnenie jednotlivých etáp projektu, aby sa mohli začať ďalšie kroky.
  7. Vyhýbajte sa zmenám zadania v priebehu realizácie. Rozlišujte, čo je predmetom zadania a čo už nie. Čím presnejšie zadanie máte, tým je menšia šanca nedorozumení a sporov.
  8. Ak je to nevyhnutné, zadania sa môže nanovo prepracovať, či doplniť (po súhlase odberateľa i dodávateľa prác). Počítajte však so zmenou nákladov i termínov dodania.
  9. Ošetrite si vopred s dodávateľom problematické bod (ku ktorému nikto nechce dospieť, ale stáva sa). Čo sa stane, ak sa projekt odovzdá neskoro alebo neúplný?